Generadors de Nitrogen i Oxigen

Logo NitrogenoLogo OxígenoEls Generadors de Nitrogen produeixen nitrogen in situ a partit de l’aire comprimit, aconseguint un subministrament continuo a un cost reduït. Son una font de Nitrogen permanent, amb consums energètics molt baixos i necessitats de manteniment mínimes. Amb els Generadors de Nitrogen evitem les desavantatges operatives de maneres tradicionals de subministres de Nitrogen (ampolles o tancs criogènics).

Aplicacions

INDUSTRIA ALIMENTARIA: En al elaboració d’aliments, lactis i derivats, envasats, càrniques, vegetals i fruites, pastes alimentàries, cafè…. Per mitjà del nitrogen es pot crear atmosferes controlades, que permeten mantenir les qualitats dels productes intactes (aroma i sabor), garantint el seu bon estat durant el transport i conservar-los durant un llarg període de temps.

INDUSTRIA ELECTRÒNICA: En la fabricació de components electrònics, soldadura per làser i soldadura per ona. El nitrogen permet crear una atmosfera inert, reduint així la oxidació durant el tractament tèrmic.

TALL PER LÀSER: La utilització del nitrogen en el tall per làser, permet aconseguir talls mes precisos sense oxidació i sense escoria.

METAL·LÚRGIA: Es molt utilitzat per evitar la oxidació, principalment durant els tractaments tèrmics, com recuit, templat, fundició, extrusió, tall i soldadura.

INDUSTRIA QUÍMICA I FARMACÈUTICA: Aquest tipus de industries requereixen habitualment atmosferes excedents d’oxigen per a la fabricació i envasat dels seus productes. Utilitzant nitrogen podem aconseguir aquestes atmosferes, sanejar e inertitzar dipòsits i evitar reaccions de compostos al contacte amb l’oxigen del aire.

REOMPLERT D’EXTINTORES: Una de les aplicacions mes conegudes del nitrogen es el reomplert d’extintors. Suposant un gran estalvi i major comoditat per al client al generar-lo en la seva propia instal·lació.

INDUSTRIA DEL PLÀSTIC: El nitrogen s’utilitza en els processos d’estampat e injecció del plàstic; permet major llibertat en els dissenys, millora l’aspecte estètic, redueix el pes i el temps de fabricació.

INDUSTRIA PETROQUÍMICA I NAVAL: El nitrogen s’utilitza en la industria petroquímica per a inhertitzar els tancs de combustible; en els processos de perforació, en el manteniment de oleoductes i gaseoductes i per a evitar combustions o explosions per la falta d’oxigen en las reaccions que poden provocar incendis. Per aquest motiu els vaixells petrolers i químics conten amb una instal·lació autònoma per a la producció de nitrogen.

¿Com funciona?

– El procés es realitza fent passar aire comprimit a través de un tamiz de carbó molecular (CMS).
– El Carbó molecular te la propietat de retenir d’una forma mecànica les molècules d’oxigen amb les quals entra en contacte amb una pressió especifica.
– El generador consta de dus torres totalment plenes de material absorbent.

El Nitrogen es separa del aire utilitzant la tecnologia PSA* * Adsorció por canvi de Pressió

Primer cicle
Al introduir en una de les torres un caudal d’aire net i sec, el Carbó molecular rete l’oxigen i deixa passar un cabal de nitrogen, aquest procés es mante en el temps fins que es satura la capacitat del Carbó molecular, d’aquest recipient.

Segon cicle
Es repeteix la mateixa operació en la torre paral·lela, pero d’aquest cabal de nitrogen que s’obté, una petita part es desvia a la torre anterior, per ajudar a purgar l’oxigen residual al despresuritzar a la atmosfera aquella torre. Deixant d’aquesta forma el Carbó molecular llest per repetir el cicle. Avantatges

ECONOMIA: El cost de la generació de gas es molt baix, molt mes baix que els gasos comprats. A part no existeixen despeses de transport, lloguer de diposits o qualsevol altre cost associat.

DISSENY MODULAR: Com les expectatives de consum poden canviar en el temps, els nostres generadors modulars poden ser ampliats després de molts anys d’instal·lació.

SEGURETAT: Els generadors suministren el gas necessari a baixa pressió. Per tant, els riscos associats amb cilindres d’altes pressions o el gas liquid, son eliminiats. Si es necessitarà una pressió mes alta, es pot instal·lar un “Booster” per aconseguir les pressions requerides.\

SOLUCIONS A MIDA: Estudiem la aplicació i dissenyem el generador segons les seves necessitats.

SIMPLICITAT OPERATIVA: El funcionament del equip no necessita assistència, ni comprobacions freqüents, ni coneixements tècnics específics. Cada Generador de gas es dissenya per el funcionament continuat i automàtic. L’equip es para o arrenca de forma automàtica en funció de la demanda de gas.

AUTONOMIA D’ABASTIMENT: La disponibilitat immediata estalvia treball. Al funcionar sense la intervenció d’aquest mètode de subministrament de gas. No es necessari el control d’estocs, ni ordres de compra, ni programa enviaments, ni utilitzar cilindres pesats. Això estalvia moltes hores de treball per any (aquesta avantatge només es valora després de la instal·lació del generador de gas).

Característiques físiques Nitrogen:
Fórmula química: N2 Pes molecular: 28,013 g/mol
Temperatura ebullició (1 atm.): -195,8 ºC
Temperatura crítica: -146,9 ºC
Pressió crítica: 33,9 bar
Densitat gas (20ºC, 1 atm.): 1,161 g/l
Densitat líquid (p.e 1 atm.): 0,808 g/l
Pes específic (aire = 1): 0,967
Solubilitat en agua (0ºC, 1 atm.): 2,33 cm³ N2/100 cm³ H20
Calor latent de vaporització: 47,44 cal/g

© Tecnoair Airecomprimido SL
Web desenvolupada per Maya Systems
EspañolCatalà